News

Nowa Stawka Dopłat do Energii Odnawialnej - Sprawdź Szczegóły Teraz

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki30.11.20238 min.
Nowa Stawka Dopłat do Energii Odnawialnej - Sprawdź Szczegóły Teraz
banner

Nowa stawka opłaty OZE na 2024 rok została ogłoszona przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest to opłata doliczana do rachunków za prąd, z której finansowane jest wsparcie dla producentów energii odnawialnej. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i jaki mają wpływ na portfele Polaków.

Kluczowe wnioski:
 • Mimo wzrostu kosztów energii, opłata OZE utrzymana została na poziomie 0 zł/MWh.
 • Decydujący wpływ miał wzrost cen energii na rynku, przewyższający ceny z aukcji OZE.
 • Oznacza to brak dodatkowych kosztów dla odbiorców energii w 2024 roku.
 • Wciąż nieosiągnięty został maksymalny poziom produkcji energii odnawialnej.
 • W przyszłości opłata OZE może jednak wzrosnąć wraz ze wzrostem udziału OZE.

Jakie są nowe stawki opłat OZE?

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił, że stawka opłaty OZE na 2024 rok została utrzymana na poziomie 0 zł za megawatogodzinę energii zużytej przez odbiorców końcowych. Oznacza to, że nie zmienią się koszty doliczane do rachunków za prąd w przyszłym roku.

Decyzja regulatora wynika z analizy czynników wpływających na koszty systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Najważniejszym z nich okazał się wzrost cen energii na rynku hurtowym, który przekroczył poziom cen ustalonych dla większości technologii OZE w systemie aukcji. Dzięki temu nie trzeba dokładać dodatkowych środków z opłaty, aby wyrównać producentom zielonej energii różnicę między cenami rynkowymi a gwarantowanymi.

Czy opłata OZE może wzrosnąć w przyszłości?

Choć aktualnie stawka opłaty OZE wynosi 0 zł, nie można wykluczyć jej wzrostu w kolejnych latach. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych sukcesywnie rośnie, a wytwórcy, którzy wygrali dotychczasowe aukcje OZE, stopniowo zwiększają moc zainstalowaną. W miarę dołączania nowych projektów koszty systemu wsparcia mogą więc wzrosnąć, jeśli ceny rynkowe energii nie utrzymają się na wystarczająco wysokim poziomie.

Eksperci podkreślają jednak, że zwiększenie produkcji OZE przyniesie też pozytywne efekty, takie jak poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski. W dłuższej perspektywie rozwój tego sektora powinien także obniżyć ceny hurtowe energii, rekompensując w pewnym stopniu ewentualny wzrost opłaty OZE.

Kiedy zaczęła obowiązywać opłata OZE?

Opłata OZE została wprowadzona na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w 2015 roku. Ma ona na celu sfinansowanie mechanizmów wspierających zwiększanie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym.

Pierwsze płatności w ramach systemu aukcyjnego dla OZE, zasilanego ze środków opłaty, ruszyły w 2016 roku. Samą opłatę zaczęto jednak naliczać odbiorcom energii od lipca 2016 roku. Od tego momentu zaczęła ona być doliczana do rachunków za prąd gospodarstw domowych i firm w Polsce.

Wysokość stawki opłaty OZE zmieniała się na przestrzeni lat. Po okresie wzrostu do ponad 20 zł/MWh w 2019 roku, od 2020 roku utrzymuje się na poziomie 0 zł, co ma związek ze wzrostem cen energii na rynku hurtowym.

Jaki był początkowy cel opłaty OZE?

Wprowadzenie opłaty OZE miało na celu zbudowanie stabilnego systemu finansowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jej wysokość miała pokrywać różnicę pomiędzy przychodami, jakie gwarantowane są wytwórcom zielonej energii w systemie aukcji OZE, a uzyskiwanymi przez nich cenami rynkowymi za wyprodukowaną energię.

Dzięki opłacie OZE wytwórcy energii odnawialnej mogą realizować opłacalne inwestycje, nie obawiając się zmienności cen na hurtowym rynku energii. Z drugiej strony mechanizm ten zapewnia, że dodatkowe koszty dla odbiorców są ograniczane, gdy ceny na rynku rosną.

Czytaj więcej: Szczyt Klimatyczny: Szejk Próbuje Handlować Ropą, Czy Ujawni się Skandal?

Jakie systemy wsparcia finansowane są z opłaty OZE?

Podstawowym mechanizmem wspierania odnawialnych źródeł energii, który jest finansowany z opłaty OZE, jest system aukcyjny. Oprócz niego ze środków opłaty pokrywane są także dopłaty dla niektórych technologii OZE działających w ramach systemów:

 • FIT – gwarantowanej ceny zakupu energii,
 • FIP – gwarantowanej premii kogeneracyjnej.

System aukcyjny obejmuje jednak zdecydowaną większość nowych inwestycji w odnawialne źródła energii. W 2020 roku w ramach aukcji OZE przyznano kontrakty dla instalacji o łącznej mocy 3,3 GW.

Jak działają systemy FIT i FIP?

Systemy FIT i FIP działają w uproszczeniu w taki sposób, że wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych otrzymują dopłaty do każdej wyprodukowanej megawatogodziny przez 15 lat. Wysokość dopłat jest z góry ustalona w przepisach i zależy od rodzaju technologii.

Z systemów tych korzysta obecnie niewielka, malejąca liczba instalacji OZE oddanych do użytku przed wejściem w życie nowych przepisów. Z czasem mają one zostać całkowicie wycofane, wraz z wygaśnięciem wsparcia dla ostatnich projektów.

Na czym polega system aukcyjny dla OZE?

Nowa Stawka Dopłat do Energii Odnawialnej - Sprawdź Szczegóły Teraz

System aukcyjny polega na organizowaniu przetargów, w ramach których wytwórcy energii z odnawialnych źródeł konkurują o długoterminowe kontrakty gwarantujące zbyt wyprodukowanej przez nich energii. Zwycięzcy aukcji uzyskują 15-letnie kontrakty różnicowe, które zapewniają im stały poziom przychodów.

Jak przebiega aukcja OZE?

Aukcje OZE organizuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wytwórcy biorący w nich udział składają oferty określające cenę, po jakiej gotowi są sprzedawać wyprodukowaną energię przez 15 lat. Im niższa zaoferowana cena, tym większe szanse na wygraną w aukcji.

Zwycięzcy aukcji otrzymują kontrakty różnicowe, w ramach których przysługuje im rekompensata finansowa, gdy ceny rynkowe energii są niższe od ceny wylicytowanej. Rekompensaty te są wypłacane z opłaty OZE.

Jakie korzyści daje system aukcyjny?

System aukcyjny zapewnia konkurencję pomiędzy wytwórcami OZE, co pozwala uzyskać energię z tych źródeł po najniższej możliwej cenie. Jednocześnie gwarantuje inwestorom stabilny poziom przychodów, dzięki czemu mogą oni realizować opłacalne projekty. System ten okazał się skutecznym narzędziem zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym wielu państw.

Jak ustalana jest wysokość opłaty OZE?

Co roku Prezes URE przedstawia do zatwierdzenia przez regulatora prognozę wysokości opłaty OZE na kolejny rok. Ustalenie stawki opłaty na 2024 rok opierało się na następujących elementach:

- kosztach wynikających z już przyznanych kontraktów różnicowych w ramach systemu aukcyjnego, - poziomie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym (indeks TGeBase),
- planowanych przychodach operatora systemu przesyłowego z opłaty OZE w 2023 roku, - planowanym wolumenie produkcji energii elektrycznej w 2024 roku.

Kluczowa okazała się relacja pomiędzy cenami energii uzyskiwanymi w ramach systemu aukcyjnego a średnią ceną na rynku hurtowym. Ponieważ ta druga utrzymywała się w 2023 roku powyżej cen z kontraktów OZE, opłata została utrzymana na poziomie 0 zł/MWh mimo rosnących kosztów systemu wsparcia.

Kto płaci opłatę OZE?

Opłatę OZE płacą wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej w Polsce. Jest ona doliczana do ich rachunków za prąd przez sprzedawców energii. Następnie całość środków z opłaty trafia na konto Operatora Systemu Przesyłowego, czyli państwowej spółki PSE, która pełni rolę dysponenta opłaty OZE.

PSE przekazuje pieniądze z opłaty do Zarządcy Rozliczeń S.A. Spółka ta zajmuje się rozliczaniem i wypłatą rekompensat producentom OZE w ramach kontraktów różnicowych uzyskanych w systemie aukcyjnym.

Dlaczego opłata OZE na 2024 r. wyniesie 0 zł?

Główne przyczyny utrzymania zerowej stawki opłaty OZE w 2024 roku to:

 • Wysokie ceny energii na rynku hurtowym, które znacząco przewyższają ceny z kontraktów dla OZE z poprzednich aukcji.
 • Stopniowe oddawanie do użytku nowych instalacji OZE wyłonionych w ramach systemu aukcyjnego.
 • Spadek kosztów związanych z wypłatą rekompensat dla wytwórców OZE w 2023 roku.

Dzięki temu nie trzeba angażować dodatkowych środków z opłaty, aby sfinansować system wsparcia. Regulator podkreśla jednak, że wysokość stawki w kolejnych latach zależeć będzie od rozwoju sytuacji na rynku energii.

Utrzymanie zerowej opłaty OZE to dobra wiadomość dla odbiorców energii, ponieważ oznacza brak dodatkowych kosztów związanych z dokładaniem się do rozwoju zielonej energii. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem produkcji w nowych instalacjach OZE, konieczne może być zwiększenie wpływów do systemu wsparcia poprzez podniesienie stawki opłaty w przyszłości.
banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Podłączenie pieca gazowego - montaż i podłączenie kotła gazowego
 2. Pompa ciepła odwierty - najlepsze rozwiązanie do budowy ogrzewania
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Rewolucyjne wykorzystanie niedopałków na Litwie - czy Polacy podążą za tendencją?
 5. Czy importowane panele z Azji zagrażają przyszłości branży fotowoltaicznej w Europie?
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły