News

Jak ustawa wiatrakowa wpływa na przyrodę? Opinie ekspertów na gorąco!

Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki07.12.20237 min.
Jak ustawa wiatrakowa wpływa na przyrodę? Opinie ekspertów na gorąco!
banner

Wpływ ustawy wiatrakowej na przyrodę budzi wiele kontrowersji i opinii specjalistów.

Nowelizacja przepisów dotyczących lokalizacji farm wiatrowych zakłada zmniejszenie buforów bezpieczeństwa wokół terenów chronionych i lasów. Organizacje ekologiczne alarmują, że może to niekorzystnie wpłynąć na populacje ptaków i nietoperzy. Eksperci postulują o wprowadzenie większych odległości budowy turbin od newralgicznych obszarów. Sprawa wymaga pilnej debaty i wypracowania rozsądnych kompromisów pomiędzy energetyką wiatrową a ochroną przyrody. Kluczowe wnioski:

 • Zdaniem ekspertów odległość turbin powinna wynosić min. 200 m od lasów i zbiorników wodnych.
 • Obecne przepisy są niewystarczające dla ochrony ptaków i nietoperzy przed kolizjami z wiatrakami.
 • Organizacje apelują o dostosowanie regulacji do wytycznych EUROBATS chroniących nietoperze.
 • Konieczne jest też uwzględnienie najnowszej wiedzy naukowej nt. wpływu farm wiatrowych na gatunki chronione.
 • Potrzebny jest kompromis pomiędzy rozwojem energetyki odnawialnej a ochroną przyrody.

Odstępy turbin od lasów i zbiorników

Według ekspertów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" odległość turbin wiatrowych od lasów i zbiorników wodnych powinna wynosić minimum 200 metrów. Jest to zgodne z wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi, które niestety nie zawsze były dotąd przestrzegane przez inwestorów i organy administracyjne.

Tymczasem zachowanie takiego buforu bezpieczeństwa jest kluczowe, aby ograniczyć negatywny wpływ farm wiatrowych na ekosystemy leśne i wodne. Hałas oraz infradźwięki emitowane przez turbiny mogą powodować stres i dezorientację zwierząt. Ponadto rotory stanowią zagrożenie dla ptaków i nietoperzy, które mogą ulegać kolizjom podczas przelotów.

Wpływ na gatunki chronione

Jak alarmują ekolodzy, obowiązujące obecnie odległości turbin od obszarów wrażliwych są niewystarczające, aby skutecznie chronić cenne siedliska przyrodnicze. Szczególnie narażone na negatywne skutki sąsiadowania z farmami wiatrowymi są gatunki ptaków i nietoperzy objęte ochroną, takie jak orlik krzykliwy, puchacz czy nocek duży.

Dlatego niezbędne jest wprowadzenie większych buforów bezpieczeństwa wokół newralgicznych obszarów, co pozwoli ograniczyć śmiertelność chronionych zwierząt. Jest to tym bardziej istotne, że Polska ma szczególny obowiązek dbać o bioróżnorodność w ramach członkostwa w UE.

Wpływ farm wiatrowych na ptaki i nietoperze

Negatywny wpływ turbin wiatrowych na awifaunę i chiropterofaunę jest dobrze udokumentowany naukowo. Ptaki i nietoperze należą do grup zwierząt najbardziej narażonych na kolizje z elementami infrastruktury farm wiatrowych, co prowadzi do ich śmierci lub kalectwa.

Rotujące łopaty turbin stanowią śmiertelną pułapkę zwłaszcza dla ptaków drapieżnych polujących na otwartych przestrzeniach w pobliżu turbin. Równie niebezpieczny jest efekt podciśnienia powstający za wirnikiem, który wciąga i rani osobniki znajdujące się w zbyt bliskiej odległości.

Według najnowszych badań, farmy wiatrowe stanowią jedno z poważniejszych zagrożeń dla nietoperzy w Polsce. Szacuje się, że co roku ginie w ten sposób nawet kilkadziesiąt tysięcy osobników.

Dlatego kluczowe jest zachowanie odpowiednich buforów bezpieczeństwa wokół newralgicznych obszarów, takich jak szlaki migracyjne, tokowiska czy kolonie rozrodcze. Pozwoli to zminimalizować ryzyko kolizji i chronić cenne gatunki przed wyginięciem.

Czytaj więcej: Podczas porannej godziny dla seniorów - rewolucyjne podejście do adopcji psiaków

Wytyczne co do lokalizacji elektrowni

Obowiązujące aktualnie regulacje prawne określają minimalne dopuszczalne odległości lokalizacji turbin wiatrowych od obszarów chronionych. I tak, zgodnie z przepisami ustawy, farmy wiatrowe muszą znajdować się w odległości:

 • 500 m od parków narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000, będących ostoją ptaków lub nietoperzy
 • 250 m od lasów oraz linii brzegów rzek, jezior i zbiorników wodnych

Jednak zdaniem ekspertów, wytyczne te są niewystarczające i wymagają zaostrzenia, aby zapewnić skuteczną ochronę cennych siedlisk przyrodniczych. Stąd postulat zwiększenia buforów bezpieczeństwa do wartości rekomendowanych w wytycznych UE, czyli min. 200 m od lasów i zbiorników wodnych.

Dostosowanie do rezolucji EUROBATS

Kluczowym argumentem za zwiększeniem odległości turbin wiatrowych od terenów wrażliwych jest konieczność dostosowania polskiego prawa do rezolucji EUROBATS (Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy).

Rezolucja ta stanowi, że farmy wiatrowe powinny być lokalizowane w odległości co najmniej 200 metrów od lasów i ważnych korytarzy migracyjnych nietoperzy. Jest to zgodne z rekomendacjami ekspertów, którzy alarmują, że istniejące regulacje w niewystarczającym stopniu chronią te pożyteczne ssaki przed śmiertelnymi kolizjami z turbinami.

Uwzględnienie zagrożeń dla gatunków chronionych

Kolejnym istotnym argumentem za wprowadzeniem surowszych regulacji dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych jest konieczność lepszego uwzględnienia zagrożeń, jakie stwarzają one dla chronionych gatunków zwierząt.

Jak wcześniej wspomniano, turbiny powodują bardzo wysoką śmiertelność wśród ptaków drapieżnych i nietoperzy, prowadząc nawet do wymarcia lokalnych populacji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że farmy wiatrowe często powstają na trasach przelotów tych zwierząt lub w pobliżu ich schronień.

Konieczna jest zatem pilna nowelizacja przepisów, która na podstawie aktualnej wiedzy naukowej wskaże bezpieczne lokalizacje dla turbin, a jednocześnie zagwarantuje ochronę rzadkich gatunków przed wyginięciem.

Bufor 200 m od obszarów chronionych

Podsumowując, zdaniem ekspertów ds. ochrony przyrody, ustawowe odległości elektrowni wiatrowych od terenów wrażliwych należy zwiększyć do minimum 200 metrów. Jest to zgodne z europejskimi wytycznymi dotyczącymi ochrony nietoperzy, a także pozwoli lepiej chronić ptaki i ekosystemy leśne czy wodne.

Naukowcy alarmują, że obecne regulacje w zbyt małym stopniu ograniczają ryzyko kolizji zwierząt z turbinami, a także niekorzystny wpływ farm wiatrowych na przyrodę. Dlatego potrzebne jest pilne dostosowanie przepisów i wprowadzenie większych buforów bezpieczeństwa pomiędzy turbinami a cennymi siedliskami ptaków i nietoperzy.

Jest to tym bardziej ważne, że rozwijający się intensywnie sektor energetyki wiatrowej może doprowadzić do lokalnych wymierań chronionych gatunków, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności i ochrony przyrody.

Podsumowanie

W moim artykule poruszyłem niezwykle istotny temat wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na polską przyrodę. Omówiłem głosy ekspertów i organizacji ekologicznych, które alarmują, że aktualne przepisy dotyczące lokalizacji farm wiatrowych nie zapewniają wystarczającej ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych.

Przytaczam również konkretne dane naukowe, jednoznacznie wskazujące, że turbiny wiatrowe stanowią poważne zagrożenie zwłaszcza dla ptaków i nietoperzy. Te pożyteczne zwierzęta bardzo często giną w wyniku kolizji z elektrowniami lub też są narażone na negatywne skutki ich sąsiedztwa.

Dlatego postuluję pilną nowelizację obecnych przepisów tak, aby zwiększyć wymagane ustawowo odległości separacji farm wiatrowych od lasów, parków narodowych i ostoi Natura 2000. Tylko w ten sposób można pogodzić konieczny rozwój odnawialnych źródeł energii ze skuteczną ochroną polskiej przyrody, która jest naszym wspólnym dobrem.

Mam nadzieję, że mój artykuł zainspiruje do refleksji i merytorycznej debaty na temat tego, jak godzić ze sobą te dwa bardzo ważne cele. Musimy znaleźć złoty środek, aby zarówno dbać o klimat, jak i chronić ginące gatunki zwierząt przed wymarciem. Wierzę, że dzięki dobrej woli i kompromisowi możemy zapewnić zrównoważony rozwój naszego kraju z poszanowaniem praw przyrody.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ile prądu wyprodukuje elektrownia fotowoltaiczna 10 kW: Dzienna produkcja kWh
 2. Zarobki przedstawiciela handlowego - ile zarabia handlowiec?
 3. Orange Kołobrzeg - dane kontaktowe i godziny otwarcia salonu
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowa thermomodernizacja dla firm za mniej - zyskaj do 60% dofinansowania
Autor Ludwik Głowacki
Ludwik Głowacki

Z dziesięcioletnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów fotowoltaicznych, obsługując zarówno domy jednorodzinne, jak i przedsiębiorstwa. Moja edukacyjna ścieżka prowadziła przez Politechnikę Warszawską, gdzie ukończyłem Inżynierię Środowiska, a także zdobyłem certyfikat w zakresie energii odnawialnej. Regularnie występuję jako prelegent na konferencjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, a moje publikacje branżowe zdobywają uznanie w środowisku. Pasjonuje mnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się na pomoc innym w efektywnym wykorzystaniu fotowoltaiki.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły