OZE

Dofinansowanie do pompy ciepła: Jakie warunki w 2023?

Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński14.03.202410 min.
Dofinansowanie do pompy ciepła: Jakie warunki w 2023?
banner

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 to ważny temat dla właścicieli domów i firm rozważających inwestycję w energooszczędne systemy grzewcze. Rząd Polski oferuje atrakcyjne dotacje ułatwiające zakup i instalację pomp ciepła. W tym obszernym artykule omówimy szczegółowo warunki programu dofinansowania na 2023 rok, obejmujące kwoty dotacji, wymagania dotyczące instalatorów, terminy składania wniosków i wiele innych aspektów mających kluczowe znaczenie.

Kluczowe wnioski:
 • Rząd przeznaczył ogromne fundusze na dotacje do pomp ciepła w 2023 roku, ułatwiając ich szersze przyjęcie.
 • Każdy może otrzymać dofinansowanie, ale konieczne jest spełnienie określonych wymagań dotyczących typu instalacji i instalatora.
 • Maksymalna wysokość dotacji zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj budynku i efektywność energetyczna pompy.
 • Procedura składania wniosku została uproszczona, ale należy przestrzegać określonych terminów i wymagań dokumentacyjnych.
 • Program ten będzie mieć znaczący wpływ na polską gospodarkę i środowisko, stymulując wzrost rynku pomp ciepła.

Kryteria dofinansowania do pompy ciepła 2023 w Polsce

Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i dążeniem do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, dofinansowanie do pompy ciepła stało się atrakcyjnym programem wsparcia finansowego dla polskich gospodarstw domowych i firm. W 2023 roku, rząd wprowadził szereg kryteriów, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do uzyskania dotacji na zakup i instalację pompy ciepła. Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest, aby budynek mieszkalny lub firmowy znajdował się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym kluczowym kryterium jest efektywność energetyczna budynku. Im lepiej jest on ocieplony i zoptymalizowany pod kątem strat ciepła, tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Władze chcą w ten sposób promować kompleksową termomodernizację nieruchomości, która nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale również pozwoli na znaczne oszczędności finansowe w długim okresie czasu.

Istnieje również wymóg dotyczący samej pompy ciepła. Urządzenie musi spełniać określone normy efektywności energetycznej oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Dofinansowaniem objęte są zarówno pompy ciepła powietrze-woda, gruntowe, jak i te wykorzystujące energię geotermalną. Preferowane są jednak rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, takich jak prąd elektryczny z farm wiatrowych lub słonecznych.

Wymogi dotyczące budynków kwalifikujących się do dofinansowania

Aby pompa ciepła i sam budynek mogły zostać objęte programem dotacyjnym, muszą spełniać określone kryteria techniczne i formalne. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych wymagań:

 • Budynek musi spełniać minimalne wymagania izolacyjne określone w aktualnych przepisach budowlanych.
 • Przewidziana jest możliwość dofinansowania dla nowych domów, jednak będą one objęte dodatkowymi restrykcjami dotyczącymi efektywności energetycznej.
 • Budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy urzędy, również kwalifikują się do dofinansowania, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Jakie pompy ciepła kwalifikują się do dofinansowania 2023?

Aby zakwalifikować się do otrzymania dofinansowania do pompy ciepła w 2023 roku, urządzenie musi spełniać określone wymagania techniczne i ekologiczne. Podstawowym warunkiem jest wysoka efektywność energetyczna, która przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej i tym samym niższe koszty eksploatacji. Z programu wyłączone są stare, nieekologiczne modele pomp ciepła, które charakteryzują się wysokim poborem prądu i mniejszą wydajnością.

Wśród typów pomp ciepła kwalifikujących się do dotacji znalazły się zarówno popularne powietrzne, jak i gruntowe oraz wodne. Te ostatnie wykorzystują energię zgromadzoną w wodzie powierzchniowej lub gruntowej. Dofinansowaniem objęte są także pompy ciepła zasilane energią geotermalną, czyli ciepłem wnętrza Ziemi. Nie ma natomiast możliwości otrzymania dotacji na pompy ciepła napędzane paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel lub gaz ziemny.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowoczesnych, energooszczędnych urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. To kolejny krok w kierunku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i promowania zrównoważonego rozwoju.

Warto również zwrócić uwagę na współczynnik efektywności energetycznej COP, który musi przekraczać określony próg. Jest to stosunek energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę do energii elektrycznej zużytej do jej napędzenia. Im wyższa wartość COP, tym bardziej opłacalne jest użytkowanie takiego urządzenia.

Dodatkowe wymagania dla pomp ciepła

Oprócz podstawowych kryteriów, takich jak typ i efektywność, istnieją również dodatkowe wymagania, które muszą spełnić kwalifikujące się pompy ciepła:

 • Pompa musi posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty, potwierdzające jej jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Urządzenie powinno być fabrycznie nowe – nie ma możliwości dofinansowania używanych pomp ciepła.
 • Preferowane są modele wyposażone w inteligentne systemy sterowania, pozwalające na optymalizację zużycia energii.

Czytaj więcej: Fotowoltaika na balkonie w bloku - montaż i podłączenie paneli

Etapy składania wniosku o dofinansowanie pompy ciepła 2023

Aby otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku, należy przejść przez kilka etapów procesu aplikacyjnego. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej odpowiedniego programu rządowego lub funduszu. Wniosek należy wypełnić starannie i dołączyć wszelkie wymagane dokumenty, takie jak projekt instalacji, kosztorys czy specyfikacja techniczna planowanej do zakupu pompy ciepła.

Po złożeniu wniosku, uruchomiony zostaje proces jego weryfikacji przez odpowiednie organy. Na tym etapie sprawdzane są wszelkie kryteria formalne i merytoryczne, aby upewnić się, że wnioskodawca i projekt spełniają warunki dofinansowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub brakujących informacji, wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji.

Etap Opis
1. Złożenie wniosku Wypełnienie formularza i dołączenie wymaganych dokumentów
2. Weryfikacja formalna Sprawdzenie kompletności i poprawności wniosku
3. Weryfikacja merytoryczna Ocena spełniania kryteriów programu przez projekt
4. Decyzja Przyznanie lub odmowa dofinansowania
5. Realizacja projektu Zakup i montaż pompy ciepła zgodnie z wnioskiem
6. Rozliczenie Złożenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie projektu

Jeśli wniosek przejdzie pomyślnie przez oba etapy weryfikacji, wnioskodawca otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania. Wówczas może przystąpić do realizacji projektu, czyli zakupu i montażu pompy ciepła zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem. Po zakończeniu prac, konieczne jest złożenie dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonanie inwestycji, na podstawie której nastąpi wypłata przyznanej dotacji.

Maksymalna kwota dofinansowania pompy ciepła w 2023

Zdjęcie Dofinansowanie do pompy ciepła: Jakie warunki w 2023?

Wysokość dofinansowania do pompy ciepła w 2023 roku uzależniona jest od kilku czynników. Podstawowym z nich jest typ budynku, w którym ma zostać zainstalowane urządzenie. Dla domów jednorodzinnych przeznaczono najwyższe kwoty dotacji, natomiast dla budynków wielorodzinnych i firm kwoty te są nieco niższe.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na maksymalną kwotę dofinansowania jest rodzaj i moc pompy ciepła. Wyższe dotacje przewidziano dla urządzeń o dużej mocy, które będą w stanie efektywnie ogrzać cały budynek. Ponadto, im wyższa jest deklarowana przez producenta efektywność energetyczna pompy, tym większą część jej kosztów może pokryć dotacja.

 • Maksymalna kwota dofinansowania dla domu jednorodzinnego: 30 000 zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla budynku wielorodzinnego: 20 000 zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla firm i instytucji: 18 000 zł

Warto jednak pamiętać, że podane kwoty są wartościami maksymalnymi. W wielu przypadkach faktyczna wysokość przyznanej dotacji może być niższa, w zależności od spełniania poszczególnych kryteriów programu. Dokładną kwotę dofinansowania można oszacować dopiero po przeanalizowaniu konkretnego projektu i wniosku.

Dodatkowe kryteria wpływające na wysokość dotacji

Oprócz rodzaju budynku i parametrów technicznych pompy ciepła, istnieją również inne czynniki, które mogą mieć wpływ na maksymalną kwotę dofinansowania:

 • Stopień termomodernizacji budynku – im lepiej ocieplony, tym wyższa dotacja.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania pompy (np. fotowoltaika).
 • Poziom dochodów wnioskodawcy (preferencje dla gospodarstw o niższych dochodach).

Wymagania dotyczące instalatora pompy ciepła w 2023

Wybór odpowiedniego instalatora pompy ciepła ma kluczowe znaczenie nie tylko dla prawidłowego działania systemu, ale również w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. Zgodnie z wytycznymi programu na 2023 rok, instalację muszą przeprowadzić certyfikowani specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.

Podstawowym wymogiem jest, aby instalator posiadał aktualne certyfikaty i szkolenia potwierdzające jego kompetencje w zakresie montażu, konfiguracji i serwisowania różnego rodzaju pomp ciepła. Powinien on również wykazać się odpowiednim doświadczeniem zawodowym, potwierdzonymi realizacjami i referencjami od poprzednich klientów.

Co istotne, firma instalatorska musi być oficjalnie zarejestrowana i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Wyklucza to możliwość zatrudnienia firm czy osób fizycznych z zagranicy. Ważnym aspektem jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instalatora, które zabezpieczy klienta w przypadku ewentualnych szkód lub usterek.

Wymóg zatrudnienia certyfikowanego i doświadczonego instalatora z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości montażu pomp ciepła oraz zapewni ich długotrwałą i bezawaryjną pracę.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre programy dofinansowania mogą wprowadzać dodatkowe wymagania dla firm instalatorskich. Mogą one dotyczyć np. minimalnej liczby lat działalności na rynku, zatrudniania pracowników z odpowiednimi uprawnieniami czy posiadania określonych certyfikatów jakości.

Terminy i ważność programu dofinansowania pomp ciepła 2023

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku jest programem czasowo ograniczonym. Aby mieć szansę na otrzymanie dotacji, wnioski należy składać w określonym przedziale czasowym, który jest ściśle przestrzegany przez organy przyznające środki finansowe. Podane terminy dotyczą zarówno składania wniosków, jak i realizacji samego projektu instalacji pompy ciepła.

Zgodnie z obecnymi wytycznymi, wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca do 30 września 2023 roku. Okres ten obejmuje zarówno osoby prywatne, jak i podmioty gospodarcze czy instytucje publiczne. Po upływie wspomnianego terminu, wszelkie nowo złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wnioskodawca będzie miał określony czas na realizację projektu, czyli zakup i montaż pompy ciepła. W przypadku programu na 2023 rok, termin ten został wyznaczony na 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że cała inwestycja musi zostać sfinalizowana do końca roku kalendarzowego, w którym składano wniosek.

Warto mieć na uwadze, że terminy mogą różnić się w zależności od konkretnego programu dofinansowania oraz instytucji lub funduszu, który go prowadzi. Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi wytycznymi i przestrzegać podanych dat granicznych.

Po upływie terminu realizacji projektu, wnioskodawcy będą musieli złożyć stosowną dokumentację potwierdzającą zakończenie inwestycji zgodnie z warunkami programu. Dopiero wówczas zostaną wypłacone przyznane kwoty dofinansowania.

Podsumowanie

Rządowy program dofinansowania do pompy ciepła w 2023 roku oferuje atrakcyjne dotacje na zakup i instalację energooszczędnych urządzeń grzewczych. Kluczowe kryteria obejmują efektywność energetyczną budynku, parametry techniczne pompy oraz zatrudnienie certyfikowanego instalatora. Dostępne są wysokie kwoty dotacji, zwłaszcza dla nowych domów jednorodzinnych.

Proces aplikacyjny wymaga starannego przygotowania dokumentacji i przestrzegania ścisłych terminów składania wniosków. Po pozytywnej weryfikacji projektu, wnioskodawcy mogą przystąpić do realizacji inwestycji do końca 2023 roku. Szczegółowe zasady umożliwiają szersze wdrażanie technologii pomp ciepła, przynosząc korzyści finansowe i ekologiczne.

banner

Najczęstsze pytania

Tak, wiek budynku nie jest bezpośrednim kryterium wykluczającym przy ubieganiu się o dotację. Kluczowe jest spełnienie wymagań dotyczących izolacji termicznej i efektywności energetycznej nieruchomości. Starsze domy po przeprowadzeniu termomodernizacji mogą kwalifikować się do programu.

Zgodnie z wytycznymi programu na 2023 rok, maksymalna kwota dofinansowania dla domu jednorodzinnego wynosi 30 000 zł. Faktyczna przyznana dotacja może jednak być niższa, w zależności od spełniania określonych kryteriów, takich jak efektywność energetyczna pompy czy poziom izolacji budynku.

Niestety nie. Zgodnie z wymogami programu, dofinansowaniem objęte są wyłącznie fabrycznie nowe, nieużywane pompy ciepła. Nie ma możliwości ubiegania się o dotację na urządzenia używane lub po regeneracji.

Montażu pompy ciepła muszą dokonać certyfikowani i doświadczeni instalatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia. Firmy instalatorskie powinny być oficjalnie zarejestrowane w Polsce oraz posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W większości programów dofinansowania nie ma bezpośredniego progu dochodowego. Niemniej jednak, przy ocenie wniosków mogą być brane pod uwagę dochody wnioskodawcy, gdzie preferencje będą miały gospodarstwa o niższych dochodach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Ceny bram garażowych - ile kosztuje brama garażowa, bramy garażowe ceny
 2. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu - Ceny i porady
 3. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 4. Zachód zaostrza sankcje dotyczące rosyjskiej ropy - dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie
 5. Szymański odkrywa prawdę: Fotowoltaika w kontrowersyjnym świetle - zaskakujące ujawnienia!
Autor Janusz Kamiński
Janusz Kamiński

Jako doświadczony budowniczy i doradca w zakresie efektywności energetycznej domów, koncentruję się na łączeniu nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła, oraz fotowoltaika, z tradycyjnymi metodami budowy. Ukończyłem Budownictwo na Politechnice Krakowskiej i rozszerzyłem swoją wiedzę o zarządzanie projektami budowlanymi. Jako członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, regularnie publikuję artykuły w branżowych czasopismach. Moje praktyczne podejście do budowy przyniosło mi zaufanie klientów, którzy cenią moje skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Infolinia Tauron: Jak skontaktować się z obsługą klienta?
OZEInfolinia Tauron: Jak skontaktować się z obsługą klienta?

Potrzebujesz skontaktować się z obsługą klienta Tauron? Dowiedz się wszystkiego o infolinii Tauron - numerze telefonu, godzinach działania oraz alternatywnych formach kontaktu. Zadzwoń i załatw sprawy związane z awariami, rachunkami, zmianą taryfy i aktywacją usług online.

Elektrownia wodna: Potencjał w Polsce.
OZEElektrownia wodna: Potencjał w Polsce.

Odkryj ogromny potencjał elektrowni wodnych w Polsce, odnawialnego źródła energii. Dowiedz się o działaniu małych i mini elektrowni wodnych oraz ich roli w zrównoważonym rozwoju energetyki.

Czyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?
OZECzyste powietrze: jak dołączyć do programu w 2023?

Poznaj warunki uczestnictwa w programie czyste powietrze na 2023 rok. Sprawdź, kto może otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca, termomodernizację domu i instalację OZE. Dowiedz się, jakie dokumenty są wymagane i jak złożyć wniosek.