OZE

Czyste powietrze 2023: co nowego w programie?

Autor Ida Nowak
Ida Nowak19.03.20249 min.
Czyste powietrze 2023: co nowego w programie?

Spis treści

banner

Czyste powietrze 2023 program wprowadza kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednimi edycjami. Jeśli planujesz modernizację ogrzewania lub termomodernizację budynku, warto poznać najnowsze zasady. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje, które pomogą Ci zdecydować, czy warto ubiegać się o dofinansowanie i jak przygotować wniosek.

Kluczowe wnioski:
 • Niektóre rodzaje inwestycji zostały dopuszczone do programu, np. instalacja pompy ciepła lub montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Wysokość dotacji w 2023 roku jest inna niż w poprzednich latach. Sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć przy wymianie pieca.
 • Terminy składania wniosków różnią się w zależności od województwa. Poznaj szczegółowy harmonogram, aby nie przegapić terminu.
 • Wnioski o dofinansowanie można składać tylko drogą elektroniczną przez specjalny system. Musisz przygotować się do złożenia aplikacji online.
 • Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące ekologicznych źródeł ogrzewania. Wybrane piece i kotły muszą spełniać określone normy emisyjności.

Czyste powietrze 2023 program: kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie czyste powietrze 2023, musisz spełnić określone kryteria programu. W skrócie, mogą się o nie ubiegać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w których będą przeprowadzane prace termomodernizacyjne lub wymiana źródła ciepła. Program jest skierowany zarówno do osób fizycznych, jak i wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy gmin.

Głównym warunkiem jest posiadanie prawa własności lub współwłasności do nieruchomości. Ponadto budynek musi mieć już przyznany numer ewidencyjny oraz zostać wzniesiony przed określonym rokiem (np. 2023). Jeśli planujesz dopiero budowę nowego domu, to na razie nie możesz ubiegać się o dotację w ramach czyste powietrze 2024. Projekt obejmuje wyłącznie istniejące już budynki mieszkalne.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że o dofinansowanie czyste powietrze 2024 mogą się starać również jednostki samorządu terytorialnego. Gminy mogą pozyskać środki na termomodernizację obiektów będących w ich zasobach - np. szkół, przedszkoli czy remiz strażackich. To ułatwi przeprowadzenie niezbędnych prac i poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Jakie warunki muszą spełniać wnioskodawcy czyste powietrze 2023?

Poza spełnieniem kryteriów formalnych, osoby ubiegające się o wsparcie w ramach programu czyste powietrze 2024 powinny również wykazać się odpowiednią sytuacją finansową. Chodzi tu przede wszystkim o brak zaległości w podatkach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz innych opłatach publicznoprawnych.

Ponadto nie mogą posiadać żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jego oddziałów wojewódzkich. W przypadku wystąpienia takich zaległości, konieczne będzie uregulowanie należnych kwot przed złożeniem wniosku. To zwiększy szanse na otrzymanie dofinansowania czyste powietrze 2024.

Czyste powietrze 2023 program: jakie prace kwalifikują się do dotacji?

W ramach programu czyste powietrze 2023 możesz otrzymać dofinansowanie na różne rodzaje prac związanych z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła w budynku. Przede wszystkim obejmuje to wymianę starych, nieefektywnych i wysokoemisyjnych pieców na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze opalane paliwami gazowymi lub biomasą.

Dotacja przysługuje również przy instalacji pomp ciepła, kotłów na pellet drzewny lub zupełnie odnawialnych źródeł energii, jak kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Ważne, aby nowe źródło ciepła spełniało określone wymogi dotyczące efektywności energetycznej i niskiej emisji zanieczyszczeń.

Zgodnie z założeniami programu czyste powietrze 2024, dotowane będą przede wszystkim inwestycje zmierzające do poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia oszczędności energii i środków przeznaczanych na ogrzewanie.

Ponadto w ramach czyste powietrze 2023 można się starać o dofinansowanie na takie prace, jak docieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachów i stropów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, montaż nawiewników powietrza czy wykonanie dokumentacji przygotowawczej związanej z inwestycją.

Ograniczenia dotyczące prac kwalifikujących się do programu czyste powietrze 2024

Warto pamiętać, że niektóre prace modernizacyjne nie będą objęte wsparciem z programu czyste powietrze 2024 warunki. Wykluczono z niego m.in. prace związane z budową ogrzewanych budynków od podstaw, montaż lub modernizację instalacji gazowej czy wykonywanie wszelkich robót budowlanych niewchodzących w skład prac termomodernizacyjnych.

Ponadto nie możesz ubiegać się o dotację na te inwestycje, których rozpoczęcie nastąpiło przed złożeniem wniosku. Wyjątkiem są prace związane z przygotowaniem dokumentacji, gdyż te mogą być wykonane wcześniej. Ogólnie jednak program czyste powietrze 2024 warunki dotyczą przedsięwzięć planowanych, a nie tych, które zostały już rozpoczęte.

Kwalifikowane koszty Koszty niekwalifikowane
Wymiana źródła ciepła na ekologiczne Budowa nowych budynków
Docieplenie ścian i stropów Montaż instalacji gazowej
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Prace rozpoczęte przed złożeniem wniosku
Instalacja OZE (pompy ciepła, PV, kolektory) Roboty budowlane niezwiązane z termomodernizacją

Czytaj więcej: Piec na pellet cena | Małe, tanie modele dla domu

Czyste powietrze 2023 program: jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Procedura składania wniosku o dofinansowanie czyste powietrze 2024 została w ostatnich latach nieco uproszczona i odbywa się w całości drogą elektroniczną. Oznacza to, że nie musisz już przesyłać papierowych dokumentów - wszystkie formalności załatwisz online za pośrednictwem specjalnego Portalu Beneficjenta.

 • Krok 1: Założenie konta na Portalu Beneficjenta i wypełnienie elektronicznego wniosku.
 • Krok 2: Przygotowanie wymaganych załączników w formie skanów lub zdjęć.
 • Krok 3: Przesłanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami poprzez Portal.
 • Krok 4: Oczekiwanie na weryfikację wniosku i decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Sam wniosek składa się z części informacyjnej oraz formularza, w którym należy podać m.in. dane wnioskodawcy, lokalizację budynku, źródło ciepła przed i po modernizacji czy rodzaj planowanych prac. Dołączasz również wymagane załączniki, jak zdjęcia stanu obecnego nieruchomości czy audyt energetyczny.

Po przesłaniu dokumentów przez Portal Beneficjenta, Twój wniosek trafi do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, który go zweryfikuje. W przypadku pomyślnej oceny możesz otrzymać dofinansowanie czyste powietrze 2024 na przeprowadzenie planowanej inwestycji w swoim domu lub mieszkaniu.

Czyste powietrze 2023: wymogi programu dotyczące ekologicznych źródeł ciepła

Zdjęcie Czyste powietrze 2023: co nowego w programie?

Jednym z kluczowych celów programu czyste powietrze 2023 jest wymiana starych, przestarzałych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Dlatego też w przypadku planowanej inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nowy piec spełniał wymogi określone w programie.

Przede wszystkim dofinansowanie czyste powietrze 2024 obejmuje kotły na paliwa stałe (biomasę), które posiadają minimalne wymagane klasy efektywności energetycznej i normę dotyczącą emisji zanieczyszczeń. W praktyce oznacza to, że nowy kocioł musi mieć klasę energetyczną minimum 5 oraz spełniać normę emisji zanieczyszczeń zgodną z Ekoprojektem.

Podobne wymogi obowiązują w przypadku kotłów opalanych paliwami gazowymi oraz gruntowych pomp ciepła. Tutaj również wymagana jest określona klasa energetyczna oraz spełnienie norm emisyjnych. Celem jest bowiem zastąpienie nieefektywnych i szkodliwych źródeł ciepła nowoczesnymi, niskoemisyjnymi urządzeniami.

Preferencje dla źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii

Co istotne, w programie czyste powietrze 2024 warunki przewidziano również wyższe dofinansowanie dla tych inwestycji, które obejmują montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Chodzi tu przede wszystkim o pompy ciepła (powietrzne lub gruntowe), kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne.

Dla tego typu rozwiązań ekologicznych zaplanowano podwyższony poziom dofinansowania, co ma zachęcić beneficjentów do wyboru najbardziej przyjaznych dla środowiska opcji ogrzewania. Jest to spójne z długofalowymi celami programu, zakładającymi ograniczenie emisji zanieczyszczeń i większe wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych.

Czyste powietrze 2023 program: zmiany w wysokości dotacji w porównaniu z 2022

Jedną z istotnych nowości w programie czyste powietrze 2023 są zmienione kwoty dofinansowania w stosunku do poprzedniej edycji. Na szczęście można liczyć na wyższe dopłaty w przypadku większości kwalifikowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dla przykładu, przy wymianie źródła ciepła na kotły na paliwo stałe 5 klasy możesz otrzymać aż 32 tysiące złotych dotacji. To o 7 tysięcy więcej niż w 2022 roku. Zwiększone zostały również dopłaty do pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz samodzielnych prac termomodernizacyjnych.

Rodzaj inwestycji Wysokość dotacji w 2022 Wysokość dotacji w 2023
Kocioł na paliwo stałe 5 klasy 25 tys. zł 32 tys. zł
Pompa ciepła 21 tys. zł 27 tys. zł
Instalacja fotowoltaiczna 16 tys. zł 19 tys. zł
Prace termomodernizacyjne 18 tys. zł 26 tys. zł

Maksymalne dofinansowanie czyste powietrze 2024 na całą inwestycję wzrosło również z 69 do 79 tysięcy złotych. To pozwoli na bardziej kompleksową modernizację i wymianę niewydajnych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania.

Czyste powietrze 2023 program: terminy składania wniosków

Kolejną istotną zmianą w programie czyste powietrze 2023 są nowe terminy przyjmowania wniosków. W tym roku okres ten będzie dłuższy niż poprzednio i podzielony na dwie części - podstawową i uzupełniającą.

Część podstawowa naboru wystartowała we wszystkich województwach na przełomie kwietnia i maja i potrwa do końca września. W tej pierwszej turze można składać wnioski na standardowych zasadach określonych w programie. Środki przeznaczone na tę część naboru zostaną rozdzielone pomiędzy wnioskodawców na bieżąco.

W przypadku, gdy pozostaną jeszcze wolne środki po zakończeniu podstawowej rekrutacji, ruszy kolejna - uzupełniająca część naboru. Ta rozpocznie się w listopadzie i potrwa do stycznia 2024 roku. Będzie jednak obowiązywała nieco inna procedura przyznawania wsparcia, uwzględniająca pewne dodatkowe kryteria.

Aby nie przegapić terminu złożenia wniosku, warto na bieżąco śledzić informacje podawane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Harmonogramy naborów i dokładne daty dla poszczególnych województw są ogłaszane na ich stronach internetowych.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby składanych wniosków, środki mogą się wyczerpać jeszcze przed upływem wyznaczonych terminów. Dlatego im szybciej złożysz kompletną dokumentację, tym większe będziesz miał szanse na otrzymanie dofinansowania czyste powietrze 2024 na planowaną inwestycję.

Podsumowanie

Czyste powietrze 2023 to program, który wprowadza sporo nowości w porównaniu do czyste powietrze 2022. Przede wszystkim zwiększono kwoty dofinansowania czyste powietrze 2024, co pozwoli na bardziej kompleksową modernizację budynków. Zmieniono również program czyste powietrze 2024 warunki kwalifikowalności, obejmując wsparciem m.in. instalacje fotowoltaiczne.

Z drugiej strony, czyste powietrze 2024 warunki pozostają wymagające, zwłaszcza w przypadku wymogów dla nowych źródeł ciepła. Ważne będzie śledzenie harmonogramów naboru wniosków w poszczególnych województwach. Osoby zdecydowane na inwestycję powinny składać dokumenty możliwie najszybciej, aby nie przegapić terminu i zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

banner

Najczęstsze pytania

Niestety nie. Program czyste powietrze 2024 obejmuje wyłącznie istniejące, użytkowane już budynki mieszkalne. Nowe domy, których budowa się dopiero rozpoczęła, nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia na termomodernizację czy wymianę źródła ciepła.

W 2023 roku wnioski można składać w dwóch turach - podstawowej (kwiecień/maj - wrzesień) oraz uzupełniającej (listopad 2023 - styczeń 2024). Dokładne terminy dla danego województwa należy sprawdzić na stronie właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Tak, czyste powietrze 2024 warunki przewidują dofinansowanie dla montażu kolektorów słonecznych, które zaliczają się do odnawialnych źródeł energii. Jest to jedna z prac objętych wsparciem w ramach programu, obok wymiany pieca czy docieplenia budynku.

Maksymalna wysokość dofinansowania czyste powietrze 2024 na całą inwestycję wynosi 79 tysięcy złotych. Kwota ta zwiększyła się w porównaniu z poprzednią edycją programu i ma umożliwić bardziej kompleksową modernizację nieruchomości.

Wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Beneficjenta. Cały proces odbywa się online - nie ma już konieczności dostarczania papierowych dokumentów do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Szlifowanie wylewki betonowej - usługi szlifowania posadzek
 2. Cena przeglądu i pomiarów elektrycznych - Cennik i kosztorys
 3. Klimatyzacja Chełm - ceny, opinie, najlepsze firmy montażowe
 4. Atakujące ceny fotowoltaiki w 2024! Panele od 19zł/Wp? Sprawdź!
 5. Nowe przepisy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych
Autor Ida Nowak
Ida Nowak

Specjalizuję się w projektowaniu zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, koncentrując się na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Jestem absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie skupiałam się na zrównoważonym rozwoju. Jako aktywna działaczka na rzecz środowiska, często uczestniczę w panelach dyskusyjnych i warsztatach dotyczących ekologicznego stylu życia. Jestem ceniona za moje praktyczne wskazówki, które pomagają innym w łatwym przejściu na bardziej ekologiczny styl życia, a moje artykuły mają na celu edukowanie i inspirowanie do świadomego wyboru na rzecz środowiska.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły